Handboogschutterij Concordia 

Al in de 19e eeuw bezat Nederwetten een handboogschutterij Concordia geheten. Hoewel daar verder niets van bekend is betreffende de oprichtingsdatum of leden/bestuur lezen we in de krant “De Zuid-Willemsvaart” toch de volgende artikelen:

De Zuid-Willemsvaart van zaterdag 17 juli 1886:

Nederwetten.

Begunstigd door een prachtige zomerweder en opgeluisterd door de harmonie “de Vooruitgang” van Nuenen werd door het gezelschap ‘Concordia” alhier zondag een concours gegeven met den handboog, waaraan 23 gezelschappen deelnamen.

De 1e prijs, eene prachtige, verguld zilveren medaille, werd behaald door het gezelschap Roos in Bloei te Heeze met 159 punten.

De 2e prijs, eene dito zilveren medaille door Krijgsman Soranus te Lieshout met 149 punten.

De 3e prijs eene zilveren medaille door La Bonne Espérance te Geldrop met 139 punten, alles in 10 schoten, terwijl het eereteken ten deel viel aan de heer H. van de Laar van het gezelschap Rozenjacht te St. Oedenrode met 23 punten in 6 schoten.

Werd bij den aanvang van den wedstrijd vanwege Concordia de hoop uit gedrukt dat eensgezindheid dien dag al de vergaderde gezelschappen ten devies mocht strekken, deze hoop is niet beschaamd geworden. De gulle vriendschappelijke toon, de goede orde en ongedwongen vrolijkheid, welke alom heerschten, verhoogde het genot van dien dag in niet geringe mate. De hartelijke toespraken, alle even hartelijk beantwoord, getuigden hoezeer voldaan ieder huiswaarts keerde en hoezeer de door Concordia uit gedrukte wensch was vervuld, dat n.l. dit concours aangename herinneringen in Nederwetten mocht achterlaten. Een woord van dank aan de harmonie de Vooruitgang van Nuenen, die zoo welwillend het hare ruimschoots heeft bijgedragen, om aan allen een recht genoegelijk feest te verschaffen.

De Zuid-Willemsvaart van zaterdag 30 juli 1892:

Nederwetten.

Naar wij met zekerheid vernemen zal de nieuwe keizer der handboogschutterij van Concordia, gevestigd bij Joost de Vries, op zondag 7 augustus als zodanig plechtig worden geïnstalleerd en met een opzettelijk daarvoor vervaardigd keizerskruis worden versierd.

De liederentafel Eufonia zal bij deze gelegenheid eene uitvoering geven op het terrein van Concordia, zoodat wij een aangename en drukke middag tegemoet zien; te meer wijl aan iedereen vrije toegang wordt verleend. 

Kennelijk waren er meerdere gezelschappen in Nederwetten actief want in de Zuid-Willemsvaart van 17 juli 1896 staat:

Ons genoegen in Oranje uit Nederwetten verwierf den rozenprijs met 7 rozen, bij het gezelschap Krijgsman Sonarus te Lieshout. 

En in de Zuid-Willemsvaart van zaterdag 17 maart 1906 staat te lezen:

Nederwetten,

Het door ons handboogschutters gezelschap “Wilhelmina” uitgeschreven concours zal niet plaats hebben op den tweeden Pinksterdag doch op zondag 27 mei a.s.

Dit artikel is geschreven door Jos Thielemans en eerder verschenen in het boek “Van Hooidonk tot Soeterbeek; Nederwetten in woord en beeld in de 20e eeuw” (2005).

Handboogschuttersvereniging Concordia in actie, circa 1939

V.l.n.r.: ?, Bert de Vries, ?, Frans Raijmakers

Waarschijnlijk is deze foto in de tuin van de Vries genomen