In 1955 verhuisden de toenmalige bewoners van de oude pastorie, de familie Kloppers, naar de naastgelegen opgeknapte villa Nune Ville en kon een aanvang worden gemaakt met de restauratie van de oude pastorie aan de Berg 26 en bijbehorend koetshuis onder toeziend oog van Monumentenzorg. In augustus 1957 wordt de ingebruikneming van de pastorie opgetuigd met een kortlopende tentoonstelling met Nuenense schilderijen van Vincent van Gogh (!) uit het Stedelijk Museum te Amsterdam en werken van plaatselijke Nuenense schilders zoals Hugo Brouwer, Albert Troost, Antoinette Troost-Wentholt, Peter Bust en Albert Jansen.

Gerrit Griffioen (1925-?)

1955 -1971 Gerrit Griffioen

Hij wordt in 1925 in Bodegraven geboren en studeert theologie in Utrecht en wordt vervolgens kandidaat en vicaris te Erichem en Markelo. Nuenen trekt hem wel vanwege de “Van Gogh pastorie”.

Tijdens zijn pastoraat maakte de protestantse gemeente een ongekende groei door van 200 tot ongeveer 1000 leden, waarbij het karakter van de leden veranderde van boeren tot “intellectuele import”, die in Eindhoven bij Philips of aan de Technische Hogeschool (nu TU/e) werkte. Griffioen stond in Nuenen als vrijzinnig bekend en gaf leiding aan het proces van samenwerking tussen hervormden en gereformeerden.

Hij onderhield ook contacten met de katholieken, vooral via pastoor van Oosterhout van de Andriesparochie. Zo werd in 1967 het eerste oecumenische huwelijk ingezegend.

In deze tijd, waarin de verzuiling nog volop aanwezig was, ontstonden wel eens conflicten, zoals met de verhuur van het koetshuis aan de metaalbewerkersbond. Maar toen de plaatselijke PvdA-afdeling Nuenen een verkiezingsbijeenkomst in het koetshuis organiseerde, kwamen er felle reacties, ook van katholieke zijde. Dit leidde er toe, dat de kerkenraad besliste, dat het koetshuis niet aan politieke groeperingen verhuurd mocht worden en de verkiezingsbijeenkomst ging niet door.

Op 46-jarige leeftijd besloot hij, dat hij in een plattelandsgemeente wilde werken en werd beroepen in Harfsen in de Achterhoek, waar hij tot zijn emeritaat in 1987 gewerkt heeft. Daarna was hij nog actief als vrijwilliger in de Evangelische-Lutherse gemeente in Zutphen en ging in Bathmen wonen.

1972 – 1985 Rudolf Bartlema

Hij is in 1944 te Diepenveen geboren en volgt tegelijkertijd een opleiding tot beeldend kunstenaar en de studie theologie te Amsterdam. Na zijn bevestiging als predikant te Nuenen in 1972 maakte hij voortvarend werk van het samengaan van de protestanten onder de naam Reformatorische Gemeente Nuenen. Omdat het kerkje aan de Papenvoort te klein is, wordt uiteindelijk De Vank het centrum voor de liturgie op zon- en feestdagen.

Hij richt in de pastorie zijn eigen schildersatelier in en naast kunstenaar Vincent van Gogh is ook Bart de Ligt een inspiratiebron voor hem. Bovendien heeft hij zijn gehele leven een grote interesse voor de Judaica en de Joodse Mystiek behouden.

Bij de opening van de van Goghtentoonstelling “Een Brabantse van Gogh-ervaring” in 1984 komt Prinses Juliana in de pastorie op bezoek; door dit bezoek aan de keukentafel te laten plaatsvinden krijgt het een gezellig en informeel karakter.

Na zijn vertrek uit Nuenen wordt hij o.a. studentenpastor te Groningen en later nog dominee in Vught en Peize en vestigt zich uiteindelijk in Soest waar hij als kunstenaar en leraar joodse mystiek nog heel actief is.

Rudolf Bartlema (1944)

Teun Kruijswijk Jansen (1955)

Geertruda Struijs (1958)

1986 – 1994 Teun Kruijswijk Jansen

1988 – 1994 Geertruda Struijs

Zij hebben als predikantenechtpaar gezamenlijk het pastoraat in Nuenen uitgevoerd. Teun Kruijswijk is in 1955 te Dieren geboren en studeerde theologie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam; Trudy is in 1958 te Krommenie geboren en studeerde eveneens aan dezelfde universiteit. Trudy werd in 1988 als eerste vrouwelijke predikant te Nuenen benoemd.

De protestantse gemeenschap te Nuenen telde rond die tijd 2000 leden, was heel actief en vervulde een voorlopersfunctie, mede omdat veel leden van buiten kwamen en door hun achtergrond en opleiding veelal een vooruitstrevende instelling hadden. De samenwerking met de pastores Henk Gerrits van de Clemenskerk en Jan van Oosterhout van de Andrieskerk was eveneens uitstekend.

Omdat Teun minder wilde gaan werken, heeft het echtpaar vanaf 1988 de domineesbaan verdeeld in twee deeltijdfuncties, hoewel ze daar als theologiestudenten nooit aan hadden willen denken. Hun kinderen zijn allen in Nuenen geboren.

Omdat De Vank door de leden niet werd ervaren als een kerkruimte met een eigen identiteit werden plannen gemaakt voor een nieuw te bouwen kerk. De eerste commissie zag haar plannen in de jaren negentig sneuvelen, mede door de slechte economische omstandigheden bij Philips en DAF. De tweede commissie had meer succes en bij het afscheid van het predikantenechtpaar in 1994 kon burgemeester Terwisse hen melden dat een stuk grond voor de bouw was gevonden. Met enkele anderen mocht Teun Kruijswijk in 1998 de eerste steen leggen als een van de initiatoren van destijds.

Na hun verblijf in Nuenen werd Teun predikant van de Gereformeerde Kerk in Wageningen en Trudy parttime geestelijk verzorger in het Algemeen Psychiatrisch Ziekenhuis te Wolfheze.

Ad Wijlhuizen (1959)

Christien Crouwel (1965)

Marlies Schulz 

1995 – 2008 Ad Wijlhuizen

Hij is in 1959 te Den Haag geboren en studeert theologie te Leiden. Zijn eerste standplaats is Berkenwoude en in 1995 wordt hij beroepen te Nuenen. Hij trouwt in datzelfde jaar in de katholieke H. Clemenskerk met Carla van Unnik. Hij beschikt over een groot verbaal talent, waarbij een aantal poëtisch-religieuze teksten van zijn hand voor de eredienst door pianist-componist Paul Weijmans op muziek is gezet.

Hij startte ook bezinningsweekenden voor jongeren, die uitgroeiden tot een jaarlijks terugkerend gebeuren, aanvankelijk in de abdij van Male te Brugge en later ook in andere abdijen. Hij was ook de initiatiefnemer voor de jaarlijks terugkerende “Het Levend Kerstverhaal”, dat plaatsvindt in en rond de dorpsboerderij de “Weverkeshof”. Hij heeft ook nieuwe impulsen gegeven aan de oecumene binnen de Nuenense kerkgemeenschap.

In 2008 wordt hij beroepen te Apeldoorn.

2009 – 2017 Christien Crouwel

Hoewel haar vader predikant was, had Christien aanvankelijk absoluut geen aspiratie om in zijn voetsporen te treden, maar ze had eerder ambitie om journalist of schrijfster te worden. Na een korte studie Theaterwetenschappen, die haar niet bracht wat ze zocht, twijfelde ze tussen filosofie en theologie en koos uiteindelijk voor een studie theologie aan de Universiteit van Amsterdam.

Daarna vervulde ze een functie bij de IKON (Interkerkelijke Omroep Nederland) als redacteur voor de uitzending van de kerkdiensten van zeven kerkgenootschappen. Van 1998 tot 2003 is ze vervolgens predikant te Boxmeer. Door het werk van haar man verhuist ze naar Duitsland waar ze wel actief blijft als redacteur van het Nederlandse maandblad Open Deur. Ook Christien heeft, zoals vele haar Nuenense voorgangers, artistieke kwaliteiten in de vorm van viool spelen en poëzie schrijven.

Na haar afscheid van Nuenen In 2017 wordt zij pastor bij de Stichting Drugspastoraat te Amsterdam en vanaf 2019 algemeen secretaris van de Raad van Kerken in Nederland.

2019 – heden Marlies Schulz

Zij is geboren in Hamburg en heeft daar ook theologie gestudeerd en een opleiding tot predikant gevolgd. In 1992 werd ze door de Lutherse kerk gevraagd naar Nederland te komen. Haar hele werkzame leven heeft ze in Brabant (Eindhoven, Breda, Heusden, ’s-Hertogenbosch en Waalwijk) doorgebracht, waar ze zich thuis voelt.

De Protestantse en Katholieke kerken trekken al geruime tijd samen op en Marlies is erop gericht die eenheid nog meer te versterken, onder andere in de vorm van oecumenische diensten en thema-avonden. Daarnaast heeft ze drie jaar een opleiding tot geestelijk begeleider gevolgd aan het Titus Brandsma Instituut in Nijmegen om mensen te begeleiden bij existentiële vragen en ze bij hun eigen krachtbronnen te helpen komen: bij de kracht van de geest. Ze is ook medeorganisator geweest van de NGN200 Twaalf Tuinen Tocht in juni 2021.

Bronnen voor dit artikel:

Religieus Erfgoed Nuenen c.a. (2018); samensteller Jos Thielemans, uitgegeven door heemkundekring Drijehornick

Van domineeshuis tot van Goghhuis (2016) door Peter van Overbruggen en Jos Thielemans, uitgegeven door de Protestantse Gemeente Nuenen

Interview met Marlies Schulz in NGN200