Abraham Schutjes (1813 – 1896), notaris te Nuenen

Inleiding

Abraham Schutjes is geboren op 22 januari 1813 in Woensel, en op 11 april 1896 op 83- jarige leeftijd in Nuenen overleden. Hij is een zoon van Adrianus Schutjes, ontvanger der directe belastingen en secretaris van Woensel, en van Adriana van der Steen.

Woensel ligt bij de geboorte van Abraham in het Département des Bouches du Rhin.
Dit departement ‘Monden van de Rijn’ was een Frans departement in de Nederlanden ten tijde van het Eerste Franse Keizerrijk. De geboorteakte van Abraham is dan ook in het Frans opgesteld.

Als notaris heeft Abraham (Bram) te maken gehad met de familie Van Gogh, bijvoorbeeld bij de boedelbeschrijving na het overlijden (26 maart 1885) van dominee Dorus van Gogh, de vader van Vincent.
Ds. Dorus van Gogh en zijn gezin woonden vanaf 2 april 1882 in de pastorie te Nuenen.

Huwelijk
Abraham trouwde in Woensel op 27 april 1843, 30 jaar oud, met de 16-jarige Wilhelmina Louisa Rovers (geboren op 17 december 1826 in Eindhoven en overleden op 7 september 1864 in Nuenen, 37 jaar oud). Wilhelmina beviel op 16-jarige leeftijd van haar eerste kind, Antonia Wilhelmina Louisa, binnen vijf maanden na de huwelijksvoltrekking. Haar man Abraham was op dat moment 30 jaar oud.

Wilhelmina is een dochter van Elardus Albertus Rovers en Francisca Wilhelmina Hoppenbrouwer. Elardus Rovers was procureur te Eindhoven en gemeentesecretaris van Nederwetten-Eckart.
Toestemming voor dit huwelijk werd verkregen in de gemeente Bakel en Milheeze.

De veertien kinderen uit het huwelijk tussen Abraham en Wilhelmina
Geboren en overleden in Woensel en Eckart (tenzij anders vermeld):

*14.09.1843 – +07.02.1926 Eindhoven     Antonia Wilhelmina Louisa

*29.12.1844 – +14.01.1845                     Josephina Antoinetta Rosalina

*08.01.1846 – +25.04.1889 Urmond        Adriaan Lodewijk Eduard (Ludovicus)     

*14.05.1848 – +18.09.1862 Nuenen         Maria Josephina Rosalia

*03.11.1850 – +12.07.1924 Eindhoven     Hubertus Henricus Karel

Geboren en overleden in Nuenen (tenzij anders vermeld):

*17.07.1853 – +10.04.1854                     Wilhelmina Carolina Julia

*12.06.1854 – +12.06.1854                     dood geboren meisje

*01.09.1855 – +28.06.1856                     Ursulina Henrica Louisa

*28.11.1856 – +15.10.1933 Eindhoven     Johanna Louisa Maria

*16.01.1858 – +10.09.1859                     Leonora Theresia Maria

*03.03.1859 – +04.12.1860                     Carolien Marie Dorothé

*04.02.1861 – +05.09.1862                     Rosalia Maria Leonora

*25.10.1862 – +12.09.1914 Beek en Donk  Maria Adriana Wilhelmina

*18.07.1864 – +25.10.1864                     Willem Carel Christiaan
In september 1862 overlijden er binnen 14 dagen twee kinderen uit het gezin.

Huisvesting

Volgens het bevolkingsregister van de gemeente Woensel en Eckart (1849) is het woonadres van het gezin van kandidaat notaris Abraham Schutjes, Fellenoord 477. Ook woont daar dienstmeid, Jacoba van Dijk.
Volgens het bevolkingsregister van de gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten is het woonadres van notaris Schutjes in Boord en Opwetten respectievelijk 269, 296, 279 en 339. Thans als Paaihurken bekend.

Tweede huwelijk
Nadat echtgenote Wilhelmina, 37 jaar oud, op 7 september 1864 in Nuenen overleden is, trouwt Abraham twee jaar later, op 28 september 1866 in Stratum met Jacoba Cornelia Bulsink uit Den Haag, geboren op 17 oktober 1819 te Warmond en overleden op 11 april 1899 te Beek en Donk.

De huwelijksakte bevat meer informatie, wellicht omdat Jacoba een volle nicht is van Abraham! Hun moeders zijn zussen!
De moeder van Abraham, is Adriana (Antje) van der Steen (geboren op 6 mei 1781) en
de moeder van Jacoba Cornelia Bulsink is Jacoba Cornelia van der Steen (geboren op 17 november 1782), beiden geboren in Lommel en daar gedoopt door predikant D. van Hoensbroek.
De vader van Jacoba Cornelia is Hendrik Bulsink (dorpsbode in Warmond).
Omwille van de kinderen kwamen dit soort huwelijken wel vaker voor.

De beide moeders van het bruidspaar (zussen) waren ten tijde van het sluiten van dit 2e huwelijk van Abraham Schutjes al enkele jaren overleden.
Jacoba gaat later, als weduwe, bij haar nichtje (en pleegdochter) Maria in Beek en Donk wonen. Jacoba heeft Maria natuurlijk vanaf haar kleuterjaren opgevoed.

Van de 14 kinderen die Wilhelmina gebaard heeft, zijn er uiteindelijk vijf volwassen geworden.

Benoeming door de Koning

Benoeming van notaris Schutjes in het Arrondissement Eindhoven 1850 – 1851

In het arrondissement Eindhoven (provincie Noord-Brabant) staan in 1850 drie notarisplaatsen open: Nuenen, Deurne en Moergestel.

In zijn sollicitatiebrief van 15 februari 1850 aan Koning Willem III schrijft Abraham Schutjes o.a.
…… dat hij geboren is op 22 januari 1813 te Woensel en daar woont,
…… dat hij al twintig jaar werkzaam is in het notariaat,
…… dat hij al twaalf jaar gewerkt heeft als klerk op het notariskantoor in Nuenen,
…… dat hij op 26 oktober 1837 een certificaat van bekwaamheid en moraliteit heeft ontvangen van de kamer van notarissen te Eindhoven en,
…… dat hij op 24 november 1849 een getuigschrift van bekwaamheid heeft ontvangen van de commissie van het Hof in Noord-Brabant, in het kader van de wetswijziging van 9 juli 1842,
…… dat hij de zoon is van één der oudste Ontvangers der Rijksbelastingen dezer Provincie, die altijd zowel in als buiten zijne betrekking blijken van Vaderlandsliefde gegeven heeft,
…… dat hij geheel zonder betrekking is, behalve die van Officier der Schutterij,
…… dat hij hoofd is van een huisgezin bestaande uit zijne vrouw en drie kinderen, en

…… dat hij verzoekt om tot notaris benoemd te worden in Nuenen of Deurne.

 

Het Gemeente Bestuur en de gegoedste ingezetenen (notabelen) van Nuenen doen daarnaast een verzoek aan den Koning tot het benoemen van een R.C. (Roomsch Catholieke) notaris, omdat de verhouding Protestanten tot de Roomsch Catholieken in de gemeente Nuenen 1 tot 100 is.

Consideratien van de Procureur Generaal:
“Deze candidaat behoort tot de oudste der Provincien en heeft een goed tweede Examen voor het Hof afgelegd. Tegen zijn zedelijkgedrag valt niets nadeligs aan te merken en hij wordt van vele zijden gunstig aanbevolen.”

Consideratien des Ministers:
“Voor de standplaats Nuenen komt, naar des Ondergeteekendens eerbiedige meening, in de eerste plaats in aanmerking, Abraham Schutjes, geboren in 1813, geëxamineerd in 1837, en in 1849 onder de tegenwoordige wetgeving. Deze persoon wordt door den Procureur-Generaal in Noord-Brabant en Uwer Majesteits Commissaris in die provincie met name aanbevolen.”

’s Gravenhage den 29 april 1851

Benoeming van Abraham Schutjes tot notaris te Nuenen.

WILLEM

Ruim 41 jaar later, op 20 november 1892 wordt Abraham Schutjes, op zijn verzoek, bij Koninklijk Besluit eervol ontslag verleend als notaris te Nuenen.

Door Harry Schutjes uit Hattem, achter-achter-kleinzoon van Abraham Schutjes.

Januari 2021.