Ereburgerschap

Naar aanleiding van het 75-jarig jubileum van de Zusters van JMJ (Jezus, Maria en Joseph) in Nuenen wordt op 17 juni 1962 het ereburgerschap aan de Congregatie toegekend. De zusters betrokken op 15 juni 1887 het klooster en begonnen er een school en in 1937 werd er een ziekenhuisvleugel aangebouwd.

De overhandiging van de erepenning, behorende bij het ereburgerschap van Nuenen, door burgemeester Haffmans.
Op de voorgrond zuster Frederico Nijland (de toenmalige moeder-overste), zuster Wiltrudis van Ham (van het hoofdbestuur), zuster Louise van den Heuvel en Mgr. Oomens.

“De burgemeester ging de geschiedenis der zusters, vanaf de stichting der orde, na en sprak woorden van waardering en dank voor alle goede zorgen, die de zusters van J.M.J. aan de Nuenense gemeenschap besteed hadden. Namens het dagelijks bestuur der gemeente kon hij de verblijdende mededeling doen, dat B. en W. de gezamenlijke Nuenense zustergemeenschap de hoogste gemeentelijke onderscheiding, die een gemeenschap kan worden toegekend, het ereburgerschap in zilver, had verleend.” Onder applaus verzocht de burgemeester een der zusters de eerwaarde moeder-overste de versierselen op te spelden.

“Nog”, aldus de burgemeester, “rust op mij een eervolle taak. Mij is verzocht het parochiegeschenk aan u te overhandigen. Al is het nog niet gereed, een proeve van wat het worden zal kan ik u toch overhandigen. Het zal zijn een kerstgroep, vervaardigd door de bekende Nuenense schilder en beeldhouwer Hugo Brouwer, voor uw nieuwe kapel.” “Rond de linde” vervolgt dan zijn verslag als volgt: “De burgemeester eindigde zijn toespraak met de wens uit te spreken, dat Nuenen nog in lengte van dagen van het heilzame en zegenrijke werk der zusters zal mogen profiteren.” In het besluit van B. en W. Sint Elisabethgesticht de om de zusters van het Elisabethgesticht de erepenning van de gemeente Nuenen c.a. toe te kennen, wordt deze toekenning als volgt gemotiveerd: “overwegende dat deze communiteit zich gedurende 75 jaar bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor de Nuenense gemeenschap, o.a. door de oprichting en instandhouding van een R.K. lagere meisjesschool en een R.K. kleuterschool, de verzorging van ouden van dagen in het gesticht, alsmede de verpleging en verzorging van zieken en gebrekkigen.”

Er was die dag een receptie georganiseerd, die druk bezocht werd. Namens de jeugd van Nuenen werden enkele Oirschotse stoelen aangeboden, die later een plaatsje zouden vinden in de hal van het klooster. Op de receptie waren alle gemeenteraadsleden aanwezig en uiteraard vele honderden Nuenenaren. Ook werd er in de loop van de dag nog een serenade gebracht door de Gerwense jeugddrumband.

En zo vierden de zusters het feit, dat zij driekwart eeuw in Nuenen hadden doorgebracht. De wens van burgemeester Haffmans, dat de zusters nog “tot in de lengte van dagen” in de Nuenense gemeenschap zouden blijven vertoeven en werken, bleek echter een vrome wens. Na enkele jaren kondigden zich reeds de eerste tekenen aan, dat een feest ter gelegenheid van een 100-jarig verblijf der zusters in Nuenen nimmer gevierd zou gaan worden.

In 1972 werd het Sint Elisabethgesticht bij notariële acte definitief verkocht aan de gemeente Nuenen. De acte bevatte echter de bepaling, dat de zusters en de andere bewoners nog vijf jaar in het gebouw zouden mogen blijven wonen. In 1977 verlieten de laatste 7 zusters het klooster definitief.

Een uitgebreid verslag over de feestende zusters bij enkele jubilea vindt u hier.

Deze informatie is afkomstig uit:

Religieus erfgoed Nuenen c.a., samengesteld door Jos Thielemans

Dwèrs door Nuenens verleden door Harry Smits en Nico Nagtegaal

De oorkonde behorend bij de uitreiking van de erepenning bij de toekenning van het ereburgerschap aan de Congregatie van de Zusters van JMJ