Algemene Leden Vergadering (ALV) heemkundekring De Drijehornick 2024

Uitsluitend voor leden.

Noteer de datum donderdagavond 15 februari 2024 20:00 uur in De Dassenburcht.

Agenda:

1 Opening voorzitter.
2 Concept-notulen ALV 2023 voorzitter
3 Jaarverslag 2023 en 2 bijl. secretaris
4 Financiën 2023 – 2024 penningmeester
= Jaarrekening 2023 en resultaatbestemming
= Verslag Kascommissie Tini Smulders
= Begroting 2024
= Vaststelling tarief 2024 lidmaatschap
5 Bestuursverkiezing voorzitter
Voorzitter is aftredend, en is herkiesbaar
6 Statuutwijzigingen voorzitter
7. Rondvraag voorzitter
8. Sluiting ca. 21:15 uur voorzitter

Bijlagen via de knop in te zien

– agenda
– concept notulen van de alg ledenvergadering van 9 februari 2023
– jaarverslag 2023 plus twee bijlagen met namen van werkgroepleden
– voorstel tot statutenwijziging
 

 

Na de Algemene Ledenvergadering, ca. 21:15 uur wordt de video “De Slag om Nuenen  getoond”.

Wij rekenen op een grote opkomst.

Ruud Bovens