Foto van Jan Cunnen van de bestuurstafel

De algemene ledenvergadering van heemkundekring De Drijehornick heeft op donderdagavond 9 februari 2023 plaats gevonden in De Dassenburcht, Jacob Catsstraat 1-3.
Ter voorbereiding van de vergadering waren de te behandelen documenten toegestuurd aan alle leden via een mail met een link naar de documenten. Het betreft:
• Agenda
• Concept notulen ALV 2022
• Jaarverslag 2022
• Jaarrekening 2022
• Toekomst (Beleidsplan)
• Begroting en voorstel tot vaststelling ledentarieven.

Het team van de Lezingengroep was al vroeg aanwezig op de donderdagavond om alles klaar te zetten en de apparatuur aan te sluiten en startklaar te maken. Ook de koffie werd al gezet. Voor de start van de vergadering werd een kop koffie/thee gepresenteerd met wat zoets erbij.

In totaal waren 36 leden aanwezig.

Om goed tien over acht uur werd de aftrap gegeven door de voorzitter, Roland van Pareren. Een ieder werd welkom geheten en er werd een minuut stilte gevraagd voor de zeven leden die het afgelopen jaar zijn overleden. Nadat de concept-notulen van de ALV 2022 door de leden zijn goedgekeurd kan de secretaris, Ruud Bovens, het jaarverslag toelichten. Enkele belangrijke gebeurtenissen van het afgelopen jaar werden genoemd. Hij gaf ook een korte toelichting op het intensiever op zoek gaan naar de verhalen die achter de beroepen, bedrijven en families schuil gaan. Ook werd stil gestaan bij het stijgende ledenaantal (in 2022 36 nieuwe leden, per saldo 21 toegenomen).

De leden hadden geen vragen zodat het jaarverslag 2022 daarmee is vastgesteld. Een enkele opmerking betrof het statische en dynamische deel van het jaarverslag.

Daarna kreeg de penningmeester het woord en werden de cijfers in het kort toegelicht. Met name het magazine Drijehornickels is een hoge kostenpost, o.a. veroorzaakt door het uitgebreide en gratis jubileumnummer. Er waren vragen over de Vos-klok, waarop Louis Bressers uitgebreid antwoord gaf. 

Daarna kreeg de vicevoorzitter, Jan Vellekoop, het woord over het onderwerp ‘Toekomst’. Alle items van de getoonde dia’s kregen ruim voldoende aandacht.

Hierna werden de onderwerpen Begroting en Tarief leden behandeld door de penningmeester. Ook worden de aanwezigen erop geattendeerd dat de jaarcontributie omgezet kan worden in een lijfrentecontract waardoor ook nog eens 25% fiscaal voordeel kan worden behaald door de begunstiger (lid). Er ontstond discussie over de kwaliteit van de begroting en ook over het tijdstip waarop de nieuwe ledentarieven vastgesteld worden. Nu gebeurt dat een jaar van tevoren. De aanwezigen vinden het logischer en duidelijker indien de ledentarieven in de ALV van hetzelfde jaar worden vastgesteld.

Na de vergadering werd nog door een lid geopperd om in de eerstvolgende editie van Drijehornickels een separaat inlegvel te stoppen met de mogelijkheid om in te schrijven voor een lijfrentecontract met een duidelijke toelichting van de aspecten van zo’n contract.

Diverse op- en aanmerkingen op de diverse presentaties zullen door het bestuur worden geëvalueerd.  Hiermee was de ALV 2023 beëindigd. 

Om ca. 21:15 uur was het pauze.

Was het voor de aanvang van de ledenvergadering al een gezellig buurten onder de leden, in de pauze kwam het dat pas goed tot uiting.

Foto van Jan Cunnen

Maar er moest toch een einde aan deze gezellige pauze worden gemaakt.  Om 21:40 werd de agenda verder afgewerkt.
Als eerste werd een oude film van Toon van der Linden over “500 jaar Nuenen tot aan WOII” getoond. Deze viel erg in de smaak.

Vervolgens gaf de secretaris een korte toelichting op de homepage van de website. Ook werd aandacht gevraagd voor de ‘ledenpagina’.

Tenslotte lichtte de vicevoorzitter de cursus Nuenologie toe.

Al met al was het een geslaagde avond, met soms een pittige discussie over onderdelen van de ledenvergadering. Overigens zijn er nog twee boeken verkocht en drie leden die aanwezig waren hebben een account aangemaakt voor de ledenpagina.

Ruud Bovens, secretaris.