De toekomst vloeit voort uit het verleden.

Dat is het uitgangspunt waarmee de Cultuurhistorische Vereniging Heemkundekring De Drijehornick dit manifest heeft opgesteld ten behoeve van de gemeenteraadsverkiezingen van 2022.
Dit manifest wordt aangeboden aan de politieke partijen die in Nuenen zitting hebben in de gemeenteraad.

De Drijehornick wil positief meedenken over de toekomst van de gemeente, onder het motto: geschiedenis is geen versiersel maar bepaalt de richting waarin we ons willen ontwikkelen.
Dit past ook in de recente (ontwerp) Omgevingsvisie.
We willen dat vernieuwingen het historische karakter van onze dorpen versterken.
Daarom willen we nu al meedenken met politieke partijen over de verkiezingsprogramma’s voor de komende jaren.
In het manifest staan zeven punten met onze visie gevolgd door vijftien punten hoe deze visie wordt bereikt.

Visie

 • Historie is niet alleen een uiterlijk kenmerk, maar moet een krachtig leidend beginsel van de verdere ontwikkeling zijn.
 • We willen voortbouwen op de omgevingsvisie, waarin (historische) cultuur een dragende pijler voor ontwikkeling is, in plaats van een versiersel of decor.
 • Het gaat hierbij om zowel het materiële als het immaterieel erfgoed (tradities, taal, verhalen).
  Door deze levend te houden beleven we het verleden in het heden.
 • Activiteiten variërend van onderzoek tot evenementen (Open Monumentendagen) en thema-jaren (75-jaar bevrijding, NGN200), dragen bij aan kennis, beleving en daarmee draagvlak voor historie.
 • Ontsluiting van collecties en andere historische bronnen, kunnen hieraan een belangrijke bijdrage leveren. Instellingen als RHCe en BHIC verdienen daarom steun hun taken te blijven uitvoeren en om nieuw publiek te bereiken.
  Dit geldt  ook voor activiteiten gericht op de jeugd.
 • Verantwoorde herbestemming van monumenten en van nieuw, onbeschermd erfgoed of onderdelen daarvan verdient steun en een zorgvuldige aanpak, zodanig dat deze geen afbreuk doet aan de historische betekenis.
 • De inrichting van de openbare ruimte zou gebaseerd moeten zijn op de historische waarden in het (beschermd-) dorpsgezicht.

Hoe bereiken we dat?

 1. Wij hechten aan echte participatie. Vroegtijdige betrokkenheid van De Drijehornick als partner versterkt de plannen.
 2. Bij de formatie moet erfgoed in een brede portefeuille, bij voorkeur met ruimtelijke ordening en cultuur, worden samengebracht – en niet versnipperd raken.
 3. Stel een Erfgoednota op als een degelijke basis voor het beleid.
 4. Respecteer geldende beleidskaders zoals de Hoogbouwvisie, evenals andere geldende richtlijnen, zoals voor molenbiotopen en reclame.
 5. Weeg adviezen van monumenten (selectie-)commissie -vroegtijdig- serieus mee.
 6. Ga door met het herstel van historische elementen, zoals bijvoorbeeld de pomp.
 7. Handhaaf het terughoudende reclame-beleid en zet in op hoge beeldkwaliteit van o.a. terrassen en uitstallingen, passend in het straatbeeld.
 8. Stimuleer het gebruik van hoogwaardige materialen en goed onderhoud.
 9. Wees terughoudend als het gaat om hoogbouw op locaties dichtbij of in het zicht vanuit het beschermd dorpsgezicht. Voer bij ieder plan een zichtlijnen onderzoek uit.
 10. Kijk bij historie niet alleen naar losse panden, maar ook naar ruimtelijke structuren, zoals wegen, pleinen en water, maar ook naar de stedenbouwkundige opzet en het groen.
 11. Verken hoe recenter erfgoed (20e eeuw) een beschermingsregime (tussen ‘monument’ en het veel lichtere ‘karakteristiek pand’) kan krijgen.
 12. Herbestemmen is duurzaam: ondersteun en begeleid eigenaren en besturen van bijvoorbeeld kerken en industrieel erfgoed in de zoektocht naar een duurzame toekomst.
 13. Bekijk Nuenen c.a. in relatie tot de regio; ga daarom vaker samenwerking aan met omliggende gemeenten en de provincie, waar het gaat om erfgoed.
 14. Pas zonnepanelen in (beschermd) dorpsgezicht zo toe, dat ze geen afbreuk doen aan monumentale waarden.
 15. Let daarom ook goed op de detaillering bij aanpassingen verbouwingen e.d.

Heemkundekring De Drijehornick Nuenen-Gerwen-Nederwetten