Onder Monumentenzorg vallen ook de zogenaamde beschermde dorpsgezichten. De gemeente Nuenen kent beschermde dorpsgezichten; dit kunnen zowel rijksbeschermde als gemeentelijke aangewezen beschermde dorpsgezichten zijn. Het gebied Park Nuenen is het enige rijksbeschermde dorpsgezicht van de gemeente. Daarnaast zijn er enkele (potentieel) gemeentelijke beschermde dorpsgezichten.

Gezicht op het Park

De omtrek van het beschermde dorpsgezicht

Rijksbeschermd dorpsgezicht: Park Nuenen

Op 16 juni 2008 is het gebied Park-Nuenen aangewezen als rijksbeschermd dorpsgezicht. In de toelichting bij het besluit tot aanwijzing wordt ingegaan op de karakteristiek van dit gebied en de te beschermen waarden. In deze paragraaf is het gedeelte van de redengevende beschrijving weergegeven, dat betrekking heeft op de huidige historisch-stedenbouwkundige karakteristiek en de waardering.
Het gebied Park-Nuenen is van belang als bijzondere uitdrukking van een geestelijke ontwikkeling (cultuurhistorische waarden).
Daarnaast is het gebied van belang vanwege:
— de bijzondere samenhang van functies, schaal, verschijningsvorm van bebouwing, wegen, groenvoorzieningen en openbare ruimte, mede in relatie tot de lokale ontwikkelingsgeschiedenis (historisch-ruimtelijke of stedenbouwkundige waarden);
— de hoogwaardige kwaliteit van de aanwezige bebouwing (monumenten) en hun groepering in relatie met groenvoorziening en wegen (situationele waarden);
— de herkenbaarheid van de oorspronkelijke historisch-ruimtelijke structuur, bebouwing en functionele opzet als geheel (gaafheid/herkenbaarheid);
— de architectonische gaafheid van de oorspronkelijke bebouwing (gaafheid/herkenbaarheid).

Het beschermd gezicht beslaat een oppervlakte van 5,7 hectare.

Panden die binnen een beschermd gezicht vallen krijgen niet automatisch de status van beschermd monument. Wel zal de gemeente het bestemmingsplan aanpassen om nieuwe ontwikkelingen in het gebied te reguleren. De gezichtsbescherming richt zich op de stedenbouwkundige en cultuurhistorische waardering van een gebied en wil het toekomstig functioneren daarvan veiligstellen.

Het officiële besluit van de minister kunt u hier terugvinden.

 

Potentieel gemeentelijk beschermd dorpsgezicht: Park Houtrijk en Papenvoort

Een in gave staat verkerende historische stedenbouwkundige structuur, deels daterend uit de tweede helft van de 19de eeuw, echter mede bepaald door oudere wegenstructuren.
Straten en pleinen
Situering, verloop en profiel van Papenvoort en Houtrijk, inclusief het ‘pleintje’ op het punt van hun splitsing, die de historische hoofdwegen vormen binnen de stedenbouwkundige structuur van het gebied.
Padenstelsel in park Houtrijk
Begrenzing van kavels, grotendeels van 19de-eeuwse oorsprong, hier en daar gebaseerd op oudere structuur;
Invulling kavels met meestal vrijstaande panden omgeven door ruime tuinen met veel groen.
Bouwkundige objecten
Karakteristiek zijn alle in hoofdvorm naar de functionele en ruimtelijke ontwikkelingsgeschiedenis van het gebied verwijzende bouwkundige objecten of relicten hiervan. Hierin onderscheidt men:
Aspirant gemeentelijke monumenten, waaronder villa’s en luxe woningen uit de tweede helft 19de en eerste heeft 20ste eeuw, het kerkje, dat rijksmonument is.
Overige historische, maar niet monumentale bebouwing, die in verschijningsvorm, type en schaal aansluit op de historische bebouwingskarakteristiek.
Karakteristiek is de meestal vrijstaande situering van deze objecten op kavels van wisselende grootte. In enkele gevallen is sprake van een prominente situering in een zichtlijn.
Groenelementen
Alle op de lijst van bijzondere bomen geplaatste groenelementen. Laanbeplanting langs de Papenvoort, en karakteristieke grasbermen langs alle straten in het gebied.
Grotere groepen historische groenelementen in openbare groenstructuren in park Houtrijk en ’t Venneke, kerktuin en tuinen.
Park Houtrijk met aanleg, reliëf, padenstelsel, vijver en groenelementen.

Dorpsgezicht Houtrijk-Papenvoort met het van Gogh kerkje

Begrenzing dorpsgezicht Houtrijk en Papenvoort

De Lindeboom van Nuenen

Kaart van het gebied Berg en Lindeboom

Potentieel gemeentelijk beschermd dorpsgezicht: Berg en Linde

De gemeente Nuenen streeft ernaar het gebied Berg/Linde aan te merken als beschermd dorpsgezicht.
Algemeen
Een in gave staat verkerende historische stedenbouwkundige structuur, die door de tijd heen tot stand is gekomen, op basis van een in kern middeleeuwse structuur.
Straten en pleinen
Situering, verloop en profiel van Berg, Beekstraat, Papenvoort, Houtrijk, het plein rond de Lindenboom en het pad Achter de Heggen, die de historische wegen vormen binnen de stedenbouwkundige structuur van het gebied.
Verkavelingsstructuren
Begrenzing van kavels, grotendeels van pre-20ste-eeuwse oorsprong.
Invulling kavels met merendeels panden aan de rooilijn
Bouwkundige objecten
Karakteristiek zijn alle in hoofdvorm naar de functionele en ruimtelijke ontwikkelingsgeschiedenis van het gebied verwijzende bouwkundige objecten of relicten hiervan. Hierin onderscheidt men:
o Rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten, waaronder vooral dorpswoningen uit de 19de eeuw.
o Overige historische, maar niet monumentale bebouwing, die in verschijningsvorm, type en schaal aansluit op de historische bebouwingskarakteristiek.
o Karakteristiek is voor het grootste deel van de bebouwing de situering aan de rooilijn, de enkele bouwlaag en de kap evenwijdig aan de straat.
Groenelementen/tuinen/erfafscheidingen/overige
Alle op de lijst van bijzondere bomen geplaatste groenelementen.
Laanbeplanting langs de Berg en de Beekstraat.
Overige bomen in de openbare ruimte.
Grote groepen historische groenelementen in diverse tuinen en openbare groenstructuren.
De historische tuinen van Berg 24 en 26.
Historische erfafscheidingen in de vorm van hagen, verspreid over het gebied.
De rijksmonumenten op het plein bij de Lindeboom: de dorpspomp en het Van Gogh monument.