De R.K. Huishoudschool St. Agnes wordt in 1958 in gebruik genomen. In 1982 wordt de school afgebroken en verkocht aan de Jeugdbeweging Jong Nederland in Gerwen. Aan de voorkant is nog het mozaïek te zien, gemaakt door de toen in Nuenen wonende kunstenaar Hugo Brouwer. Dit staat nu op het Hugo Brouwerhof aan de Sportlaan. Op de achtergrond de TV antennes op de daken in de Sparrenlaan.

N.C.B.-Huishoudschool en de Mater Amabilis-school In Nuenen.

Op 11 februari 1960 startte de eerste vorm van voortgezet onderwijs in Nuenen, de N.C.B. huishoudschool, in de Vondelstraat 18. N.C.B. staat voor: Noord-Brabantse Christelijke Boerenbond. Het was Frieda van Gennip–van de Water die hiertoe het initiatief had genomen. In 1933 was zij al medeoprichtster van de Boerinnenbond van de N.C.B. afdeling Nuenen-Gerwen. Nuenen en Gerwen waren in die tijd boerendorpen met veel arbeidersgezinnen. Van de vrouw werd toen nog verwacht dat zij degene was, die onder welke omstandigheden dan ook, er was ‘om anderen gelukkig te maken’, lezen we uit overlevering.

Alle meisjes kregen de eerste twee jaar volledig huishoudonderwijs met daarnaast bepaalde uren voor algemene ontwikkeling. Daarna bestond de mogelijkheid een richting te kiezen: naaien of assistentie in de huishouding. Met deze (3e) topklas kon men weer verder studeren.

In hetzelfde gebouw aan de Vondelstraat kwam ook een Mater Amabilisschool. (Oprichtster van dit type school was Mevr. Schouwenaars.) Hier konden (werkende) meisjes vanaf 18 jaar, onderwijs volgen in de avonduren. In eerste instantie ging het nog om het zich voorbereiden op hun toekomstige taak als huisvrouw en moeder. Begin jaren zeventig veranderde dat. Het lessenpakket werd ‘Vorming en educatie’. Men ging zich meer richten op datgene wat er zich buiten het gezinsleven afspeelde. Bij meisjes ontstond steeds meer de behoefte om deel te nemen aan maatschappelijke zaken, het verenigingsleven, sport en de politiek. Men kreeg sowieso meer vrije tijd door de opkomst van huishoudelijke apparatuur. De Mater Amabilisschool maakte plaats voor een vormingsinstituut, dat gesubsidieerd werd door de ministeries van Onderwijs en CRM. De leeftijdsgrens voor toelating tot dit vormingsinstituut ging omlaag, zodat veel Nuenense inwoners, nu ook jongens, daaraan konden deelnemen.

Vanaf 1972 werd dit werk voortgezet door S.V.E. ‘De Boerderij ‘, gelegen aan de Beekstraat. Dertig jaar lang hebben velen hiervan gebruik gemaakt. Vanuit ‘De Boerderij‘ is in 1995 het hobbycentrum ‘De Dorpswerkplaats ‘ (Park 63 b) ontstaan. De ‘Dorpswerkplaats ‘biedt ruimte voor praktische en theoretische ontwikkeling en is uitgegroeid tot een zelfstandig instituut, dat tot op de dag van vandaag, druk bezocht wordt.

 

 

De RK Scholengemeenschap Nuenen is in 1978 ontstaan door samengaan van MAVO, Treurenburgstraat te Eindhoven en LBO, Vondelstraat te Nuenen. In 1980 wordt het schoolgebouw aan de Sportlaan in gebruik genomen met omstreeks 280 leerlingen. Directeur is dan de heer P. van Tuijl. In 1981 wordt het gebouw uitgebreid met een sportzaal. In 1997 gaat de school een samenwerkings-verband aan met acht RK middelbare scholen in Eindhoven en krijgt de naam Pleincollege Nuenen. Waarnemend directeur is in september 2000 P. Retera. Het aantal leerkrachten is omstreeks 55 met omstreeks 600 leerlingen. Het gebouw was voor dit leerlingenaantal veel te klein. Vandaar dat er inmiddels een mooi nieuw gebouw is verrezen.