Het bestuur van De Drijehornick nodigt hierbij de leden uit voor de jaarlijkse algemene
ledenvergadering. Deze wordt gehouden op donderdag 28 februari 2019 in de Dassenburcht, Jacob
Catsstraat 1-3, Nuenen.
Aanvang 20.00 uur.

AGENDA
1. Opening
2. Notulen van de algemene ledenvergadering van 15 februari 2018
3. Jaarverslag van de vereniging over 2018
4. Financiële zaken
4.1 Financieel jaaroverzicht 2018.
4.2 Verslag van de kascontrolecommissie
4.3 Begroting voor 2019
4.4 Benoeming van de kascontrolecommissie voor 2019
5. Verkiezing bestuursleden
John Parmentier treedt reglementair af en is niet herkiesbaar. Herman Bulle treedt af om
gezondheidsredenen. Het bestuur draagt Ruud Bovens voor als bestuurslid.
Aangezien het bestuur dringend versterking behoeft, verzoeken wij leden die willen toetreden
tot het bestuur zich voor 23 februari a.s. bij de secretaris te melden.
6. Activiteiten overzicht 2019
7. Rondvraag
8. Sluiting van het officiële gedeelte en pauze
9. Presentatie door Peter Ector over de activiteiten van de werkgroep Historische
Geografie