Bij besluit van burgemeester en wethouders van 31 mei 2022

Pastoor Van Hoeckplein
onderschrift: bouwpastoor Lambertuskerk Nederwetten in 1896
Naamgeving van het plein voor de Lambertuskerk in Nederwetten ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan van deze kerk. Pastoor Van Hoeck neemt het initiatief tot de bouw van de kerk en heeft een zeer grote invloed op het uiteindelijke resultaat. Vanaf 2000 is de Lambertuskerk in Nederwetten een Rijksmonument.
Petrus Wilhelmus Hubertus van Hoeck (1839-1912) is geboren in Helmond. Na zijn priesterwijding in 1867 is hij eerst assistent in Casteren en Haaren, vervolgens kapelaan in Aarle-Rixtel en Veldhoven. Op 18 mei 1885 wordt Van Hoeck aangesteld als pastoor in Nederwetten. Hij blijft dat tot zijn overlijden op 5 maart 1912.
Op zondag 16 oktober 2022 is na een bijzondere viering in de kerk het naambord onthuld door pastoor Hans Vossenaar en burgemeester Maarten Houben.

Bij besluit van burgemeester en wethouders van 1 november 2022 de volgende namen voor Nuenen-West

Vorswick
Waarschijnlijk is de naam Vorsterdijk afkomstig van het in deze omgeving gestaan hebbend huis of landgoed de Vorswik. In de Bossche Protocollen van 1483 is sprake van de Vorswyc en een akte uit 1426 vermeldt de Vorswyck. In een Nuenense schepenakte van omstreeks 1525 wordt melding gemaakt van een ‘bewoonde stede Vorswik te Opwetten’. De naam kan duiden op een wijk (wik) waar bomen groeien. Het toponiem vors of vorst betekent (vorstelijk) bos en is waarschijnlijk afgeleid van het Latijnse forestis silva (niet omheind bos), afkomstig van het Latijnse woord foris (buiten).

Steekewick
Steeke verwijst naar de voormalige Steekestraat. Een gedeelte van de Vorsterdijk wordt op de kadasterkaart van 1832 en de legger van wegen en waterlopen van 1882 als Steeke Straat aangegeven. Het achtervoegsel wick is afgeleid van de Vorswick (zie hierboven).

Slotwick
Ligging nabij het Huys van Nuenen of Slotje van Opwetten. Het achtervoegsel wick is afgeleid van de Vorswick (zie hierboven).

Hoenshoeve
Pastoor Frenken vermeldt in zijn Memoriaal (blz 102) dat de Hoenshoeve waarschijnlijk de alleroudste onder de Nuenense hoeven is. Uit de oudste cijnsboeken van de heerlijkheid Helmond van de jaren 1381 en 1406 blijkt het bestaan van de Hoenshoeve te Nuenen. Ligging in het dal van de Kleine Dommel tussen Opwetten en Eckart nabij de Bakelaar of De Bakert. Hoen heeft hier de betekenis van modder of moeras.

Laarhoeve
Volgens Frenken in zijn Memoriaal (blz 107) was de Hoeve Het Laar (Laarhoeve) in 1518 het eigendom van Peter van Eyck, zoon van Gerard van Eyck en Maria de Borchgreve. De hoeve was gelegen te Opwetten, waarschijnlijk aan de Dubbestraat nabij de akker de Laarkamp. Het huisarchief van de heren van Helmond vermeldt over de Laarkamp: Uyt een camp lands in de duppestraat genaamd laarcamp.

Deynenbeemd
De Deynenbeemd (Deynenbeemt) ligt volgens Frenken (blz 103) dichtbij Hoensrijt achter Bakelaar naast een poel of moeras. Waarschijnlijk is de beemd genoemd naar de eigenaar Deyn of Deynkinus. Een beemd is het toponiem (veldnaam) dat gebruikt wordt om graslandpercelen in een beekdal aan te duiden.

Slotpark
Naamgeving van park en omliggende wegen naar het Huys van Nuenen of Slotje van Opwetten. Het is in opdracht van jonkheer Floris van Eyck genaamd van Berckel, heer van Nuenen-Gerwen, Nederwetten en Tongelre, in 1589 gebouwd. Het Slotje is door hem en de opvolgende heren van Nuenen, Gerwen en Nederwetten bewoond. Rond 1862 is ’t Slotje verbouwd tot een boerenwoning. De verdieping werd eraf genomen en de voormalige eetzaal tot koestal gemaakt. Later is het gebouw gesloopt en is een nieuwe boerderij gebouwd op enkele tientallen meters van de oorspronkelijke plek. Een slot is een kasteel. Het is een versterkte woning voor een adellijke familie en/of kleine groep mensen. Kastelen stammen uit de middeleeuwen en zijn gebouwd als verdedigbare woning.

Kapelakker
Op deze plaats stond vanaf de 15e eeuw de Sint-Antoniuskapel, in de volksmond ook Wolvenkapel genoemd: hier zou ooit een wolf gevangen zijn door een schaap. Het was een eenvoudig gebouw dat aan de oostzijde half achthoekig was afgesloten. De sluitgevel aan de andere zijde werd bekroond door een klokkentoren met zeskantige spits. De bewoners van Opwetten, Boord en Wettenseind maakten van deze kapel gebruik. In 1648 werd de kapel als katholiek gebouw gesloten. Vanaf 1885 verhuurde het kerkbestuur de kapel aan de gemeente Nuenen c.a. om daarin de brandspuit van Opwetten te plaatsen. Hoewel burgemeester Van Kemenade nog pogingen in het werk heeft gesteld om de kapel te restaureren en dus te behouden, is deze toch in 1917 gesloopt. Op het Eeneind aan de Stationsweg is in 1987 een nieuwe, kleinere, Sint-Antoniuskapel gebouwd.

’t Zand
Het gemeente-archief van Nuenen-Gerwen (inventarisnummer 647-20) vermeldt onder 1785 Boord-Opwetten een huis, hoff en dries genaamd Sant. In de omgeving liggen het Zandkamp(ke) (op de kadasterkaart 1832 sectie D nummer 1417) en de Zandkuil(en) (op de kadasterkaart 1832 sectie D nummers 41, 888, 936, 991-993, 1232 en 1235). Zandkuilen duidt op plaatsen waar zand of zavel werd gestoken.

Gonnekes Erf
onderschrift: voormalig perceel van Gonneke van Dam
Deze grond maakte deel uit van het perceel van Gonneke van Dam(1892-1969). Ze woonde aan de Bakertse Landweg 3 (in 1955 Dubbestraat D56). Gonneke was de dochter van Anton van Dam en Johanna Dekkers. Anton zou een van de tientallen onwettige kinderen zijn van koning Willem III. Gonneke bleef na het overlijden van haar moeder en vader in het oorspronkelijk huis van haar grootouders wonen. Ze had rond haar huis een groentetuin en een boomgaard. Zie voor meer informatie over Gonneke van Dam ‘Nuenen op ’t Randje’ blz 98-99-100.

Gerstakker
Genoemd naar de akker met de naam De Grut (op de kadasterkaart 1832 sectie D nummer 919). Grut is gort, akker waar gerst of spelt werd verbouwd.

Speltakker
Genoemd naar de akker met de naam De Grut (op de kadasterkaart 1832 sectie D nummer 919). Grut is gort, akker waar gerst of spelt werd verbouwd.

Pennekart (gewijzigde situatie)
De op 28 augustus 2018 vastgestelde benaming Pennekart voor het noordelijke deel van het ‘Slotpark’ is ingetrokken. De straatnaam Pennekart is nu vastgesteld voor de dwarsstraat waaraan de toegang van de school Het Mooiste Blauw is gelegen, zodat het adres Pennekart1 kan worden behouden.
De naam Pennekart is de oudst bekende naam voor het gebied de Panakkers. ‘Die pennekart’ wordt aangetroffen in de Bossche protocollen uit 1423.

Bakertse Tuin (gewijzigde situatie)
De straatnaam is eerder vastgesteld door burgemeester en wethouders bij besluit van 9 november 2021. Ligging in het gebied De Bakert. Benoemd om het tuinachtige karakter van de wijk aan te geven, in navolging van De Beekse Tuin aan de Beekstraat.

Bij besluit van burgemeester en wethouders van 20 december 2022 de volgende namen voor het gebied tussen Hoekstraat en Nieuw-Ervensestraat (Nederwetten)

Hoekse Erven
Voor de naamgeving van de nieuwe woonwijk is gezien de ligging nabij de Hoekstraat aansluiting gezocht bij de Nieuwe Erven. De kadasterkaart 1832 geeft voor het gehele gebied de naam Nieuwe Erven. De locatie zelf heeft voor zover bekend geen afzonderlijke naam. De Nieuwe Erven, ook Nieuwland geheten, zijn vanaf de 18e eeuw ontgonnen en vervolgens door de gemeente Nederwetten uitgegeven als weiland of als bouwland. De Hoekstraat is genoemd naar het gebied d’n Hoek waar in 1896 de kerk is gebouwd.

Habrakendreef
onderschrift: Bestuurders gemeente Nederwetten
De toegangsweg vanaf de Hoekstraat naar het nieuwe plan ‘Hoekse Erven’ is genoemd naar bestuurders van de voormalige gemeente Nederwetten (-Eckart). Aert Habraken is in 1798 gekozen als president van de gemeenteraad van Nederwetten. Zijn zoon Willem Habraken is raadslid en wethouder tevens loco-burgemeester van de gemeente Nederwetten-Eckart tot de opheffing in 1821. J.C. Habraken is raadslid van de gemeente Nederwetten-Eckart tot 1821. Dreef in de betekenis van weg waarlangs het vee naar de graasgronden wordt gedreven.