LIMERICKS

Gerard de Laat (Ykcul) maakt regelmatig een Nuenense Limerick.

Hij spreekt zelf de limericks in dialect in.

Hieronder staan ze allemaal:

Jónges deujgniejtereij

Jónges deujgniejtereij

Kees, ‘n knulleke mi hul veul bravoure Dùrft alles, wa makt ‘m gin eene moer Sjéf vrôgt nie te misse Bèij‘t óp schrikdrôd pisse Kees mist nie, mèr de schok draâgt ie nie stoer  

Leeve de lénte!

Leeve de lénte!

Truus schrùwde veul, waâr muujg én gèèw kôd Zèij wis mi d’r èijge ginne rôd Toen de lente begón Sloeg ’t um dur de zón Zèij lupt nèw ópgerùmd óvver strôt

Jónkhèijd

Jónkhèijd

Keesje, ’n aârdige puber knul Wit exact wattie allemol wul Vliejge nor de môn Krèeje ás n’n hôn Lo mèr gòn hèij nog nie veul benul  

Luduvudu

Luduvudu

Zèij gleuft in de liefde én in mén Ik ók, dè hi écht zoo moete zén Mèr óns liefdesvuur Is van korte duur Zoo dè ik wir stik alinnig bén

Kikvorsèllénde

Kikvorsèllénde

Ne kikvors zónt no ’n poeliebad Lèkker rustig óp ’n leejlieblad Hèii ziet gin gevaâr Van d’n oojevaâr Én is nèw óp zuujk nor diens poepgat

Kees Kuujne

Kees Kuujne

Iedereen ként wùl ne Kees Kuujne Ne sjacheraâr in óns dùrp Nuejne Mist duut ie in’t zwart Wit hógstens ’n flard        Kees wit de wég, t’is ginne gruujne

B-BN’er: Bietje Bekénde Nuejnenaâr

B-BN’er: Bietje Bekénde Nuejnenaâr

Ne noeste sik ùt de heemkundekring Schréft óvver de mens, dè is écht zén ding Hèij vrôgt dan, buite kijf Iemes hémd van ’t lijf Die wordt dan B-BN’er mi achting

N’n reijken heer

N’n reijken heer

Kees, n’n reijken heer, droeg âlt ‘n sjiek pak Èn ’n alledaâgs had ie meer dan lak Hèij verkôcht hiervur wiet Tót iemes ‘m verried Heij zit nèw in striepkespak in den bak

Plôgereij

Plôgereij

‘t Mannenkoor zingt mi hil veul plezier ‘t Publiek geniet óp èijges menier: Gezang mi oope mónd Beantwoordt ‘t terstónd Mi de leus van Bolle Gijs: “Papier hier”.

Rózzekrans

Rózzekrans

’n Deejvoot mèijdje, ze is van hier Reeg rózzekranse mi veul plezier Zunne krans mi krâle Deeje hur trots strâle Ók bèij wènnigger nut blif zèij fier

Gelukzuujkers

Gelukzuujkers

Ze fruujte verzichtig in de grónd Óp zuujk nor wat er ojt is fier stónd Zèij veijne ’n put Mi wátter én prut Én straâle van geluk nor de strónt

Zuster Celine

Zuster Celine

Zuster Celien, ’n rebélse nón Gaf zèùrig in’t dùrp wor ze mèr kón Teejge klósterwétte Die hur dè belétte Voer zèij stoer strijd die ze straâlend wón

Lintjesperikel

Lintjesperikel

Lintjesperikel Kees kékt verbaâsd én lèijkt van d’n domme Mi de vrôg nor de rôdzaâl te komme Mi ’n lintje gesierd Wa’t ’m aârig pleziert Zit ie: “Nèw snap ik ‘t pas, verdomme”

Kliekoow stémme

Kliekoow stémme

Kliekoow stémme Kees vèèwde de groote stémkrant oopeHèij zag veul naâme én wó gòn loopeToch mèr geploozeÉn iemes gekoozeDan de kliekoow in, dè’s toch bezoope!

Hógachtend

Hógachtend

​                     In Nuejne wònde unieke vrouwe                 Die vur de meejdeméns deeje sjouwe                      Hun verdienste wâr groot                       Zoodè de Rôd besloot                   Ze mi’n strôtnaâm in eere te houwe    ...

Verzaâmelgèkte

Verzaâmelgèkte

​ Kees is verzaâmelaâr in ’t groot Is blêj mi bekant ieder klèènood Pas krig ie unne cènt Ojt bezit van Vincènt Hèij wâr zu verrukt dè’tie vól schoot    

Nuejnówloog

Nuejnówloog

​                    Kees is de alleruurste Nuejnówloog                   “Goewd ópgelèijd”, zeej ie mi ‘n knipoog                            “Ik leef nèw vól vuur                            Vur Nuejnes cultuur                Ik bén dus vur mén doen nen Dwèrsówloog”...

Blùkske um

Blùkske um

​ Dórtje Dartel ’n zónder zùrge grietje Wandelt ’n blùkse um mi d’r Pietje Muujg valle zèj in’t gras Mèr dan begint ’t pas Vrèije dus,tís âlt ’tzélfde liedje  

Stechelen

Stechelen

Óp 'n bank in t’ùrp zitte tweej manne Te stègle óvver hógte bèèwplanne Sjaâk: "Driej lâge is zat!" Kees: "Zès veijn ik nog plat!" Stèggel oover, óp nor de bierkanne ​

Teejveej keijke

Teejveej keijke

Kees kékt gèèr vèèchte óp z’n teejveej Z’n Truus kékt dan hil lief mi h’m meej ‘r Wordt geworsteld Én flink geborsteld ‘t Slu inins oover óp die tweej ​

Schôpenboer

Schôpenboer

                       Óvver ne schôpenboer óp Vaâle                        Vélt ’t volgende te verhâle                           Toen ie nie kós slôpe                           Télde’n ie z’n schôpe                        Én kós ie z’n béd nie mèr...

D’Innènd

D’Innènd

D’Innènd hi zich, ze klèèn ás ’t is Gruts lôte zien zeeker én gewis In ‘t “Trots óp D’Innènd!” Zit die prónte trènd D’Innènd al hil èèwd én ooh ze fris

Aâpegaâpe

Aâpegaâpe

                              Kees mènt zèèlf dèttie zwôr is geschaâpe                                   Hèij is trotser ás wùl zeuve aâpe                                          Às ‘n aâpevorst                                     Bónkt ie op z’n borst...

nuejne-200-jor

nuejne-200-jor

             Tweej uwwe trug klónken ‘r trompètte                        Fist, fist Nuejne annéxeert Nirwètte                                    Nirwètters wâre bleij                             ‘                   t Góng zónder stampeij                        ...

Gèèwe Dreijehornick

Gèèwe Dreijehornick

Ze is 50 jôr én écht nie èèwd Gin bróns of zilver mèr wùl écht gèèwd Dee's Sara hi die tijd            Hard gewerkt mi veul vlijt Én zoo èn ne goeje naâm gebèèw

Scharrelmèijdje

Scharrelmèijdje

‘n Hil schòn mèijdje uit Terhèèje Duu niks liever dan lékker vrèèje Ze go dan ók straf Óp meejnig bóks af Um h’m dan poeslief te verlèèje

Èèrm Pèrdje

Èèrm Pèrdje

'n Mâger pèrdje strómpelt dur de strôtMi'n dikkónt óp z'n rug hit'ie 't kôdGin draf of galopMi dè méns 'r óp"Èèrm Pèrdje kumt 'r èn" wier prómpt de prôt

Toonhèèwe

Toonhèèwe

Van ’n gruupke ópgeschoote jóng Waâr der inne die ’n liejke zóng Z’n toon waâr nie vâst    Hèij ha dan ók lâst             Van de rèèst die èn z’n lippe hóng

Passend kadoow?

Passend kadoow?

De lóngarts kón ‘m gezónd verklâre No weeke óp de inténsif câre Hèij genoot inténs Wâr ’n gelukkig méns Hèij gaf de lóngarts ’n doos siegâre

Natuurkundeproef

Natuurkundeproef

Ne leraâr deej ’n proef veur in de klas Mi veul slangen, vuur én glas Er kwamp ne knal Schèèrve óveral Zoo stugg’t écht nie in Bienas

Stiereleed

Stiereleed

’n Koej graâst vreedig in de wèèj En geniet van al dè gruujne grèèj Kumt ‘r ne gèèle stier Die wul ânder plezier Loejt de koej nor hem: ”Óp oewe kèèj!”

Vroome Pôter

Vroome Pôter

Pôter Gerardus bèijnaâm De Vroome Hèwt zich goewd èn de reegels van Roome Stréng in de lêr Vólóp celibatair Mèr snaâchs hittie natte droome

Dommel schommel

Dommel schommel

Èn de oever van de Klèèn Dómmel Piknikte ’n groote dikke schómmel Ze aât tompoeze Snoep, sjeklâ én soeze Mèr thuis wâr ’t een én al rómmel

Nêjjôr

Nêjjôr

Kees hunkert heejvig nor ‘t nêjjôr ’t Is h’m te leeg zónder mekôr Afstand hèèwe is troef Gin knuffels geeve droef Di makt di jôr veul én veul te zwôr

Snuwklùkske

Snuwklùkske

t Snuwklùkske hi iejtwa verleejge Z’n knùpke bóvvegrónds gekreejge Mèr gin wit vlùkske Vélt óp ‘t klùkske Alinnig wa triestigge reejge  

Verhâle

Verhâle

Ne stoere boerezoon van de Bikstrôt  Verkópt stèèrke verhâle én klètsprôt Soms zén die wor, dik nie Zèèlf gleuve duut ie die Vur zén gehoor is‘t ’n mieterse uijtlôt  

Graânieums 

Graânieums 

Mi léntekriebels in hun gemoewd Zôchte ze moj bloejend zómmergoewd Veul plèntjes bekeejke De bluumkes vergleejke Toch wir graânieums: “Die doewn’t âlt goewd”

Muuzekant

Muuzekant

Ne kwieke muuziekant in WètteLeeft zich uit in rètteketètteZ’n noote zén valsSpult de mars ás walsZoo is’t immel, now witte dètte

Ôvundklok

Ôvundklok

Hèij schuifelt mi ne stok dur de strôt ’t Gòt ‘m te slap dè makt ‘m kôd Hèij kaffert en tiert Foetert ók én sniert: “Ik kom zoo vur de ôvundklok te lôt  

Tènnisperteij

Tènnisperteij

Kees en Truus speule saâme ténnis Zèij doewn dè mistal zónder sténnis Dan spult Cees 'n lob Truus érgert de flop Én sneert: "Goewd dè die nie van mén is"

Driejvuldighèijdsbóm

Driejvuldighèijdsbóm

In’t Éckartse Bos stón nen hèlligge bóm Mi driej stamme wees die nor ’t himmeldóm ‘n Zaâg deej her wêrk Mi lak én de kêrk Vur pestoor én volgers blif énkel gegróm

Mie Sloe

Mie Sloe

No ’n schif deur dur mi ’n rinkeltje Stòdde midde in Miej Sloews winkeltje Zónder iejt te koope Gòdde dôr nie loope Miej zi dan howdoe mi ’n twinkeltje

Erfenis

Erfenis

Ne roekeloowze knul uit Gèèrve Docht flink van z’n oom te gòn èèrve Kôcht, vur goej tips dóf, ’n sleej óp de póf Mèr suikeroom wó mèr nie stèèrve  

N DTP-er

N DTP-er

Zén wéérk go mén klèèn pètje te boove Van die’n DTP’er ùt Èijndoove Hèij méngt tékst én plotjes Dè lupt bèij h’m vlotjes Én lit’r ne Dreijhornickels te loove

Diender

Diender

Ás misdiender baâd hèij hul nètjes Deevoot de Latijnse gebèdjes Góng nor ’t seejmienôr Blif nie al te lang dôr Én  wier diender mi pliesiepètjes

Verwaand

Verwaand

De verwaande Willemke van BuureKrig ’t hul errig te verduureZen hog in d’n bolWier vriende te dolZe linnen ‘m spuls in de luure